آرکتیش
  

آستیگماتیسم

 

آستیگماتیسم :

آستیگماتیسم یک عارضه بینائی متداول است و که به دلیل نامتقارن بودن قرنیه رخ می دهد.

. قرنیه طبیعی مانند توپ بیس بال  گرد است. در زمان ابتلا به آستیگماتیسم قرنیه انحناء بیشتری، مانند توپ فوتبال پیدا می کند.

علل آستیگماتیسم چیست؟

آستیگماتیسم می تواند همراه با دوربینی یا نزدیک بینی باشد.

به دلیل انحنای نامتقارن چشم مبتلا به آستیگماتیسم، شعاع های نورانی بر روی یک محور به صورت صحیح، و بر روی محور دیگر به شکلی غیر صحیح کانونی می شوند.

شعاع های نورانی ورودی به چشم بر روی یک نقطه در شبکیه کانونی نشده که در نتیجه آن اشیاء دور و نزدیک تار و یا در هم به نظر می رسند و شبیه به حالتی است که از شیشه ای موج دار نگاه می کنید.

سیمپتوم های شایع آستیگماتیسم عبارتند از:

تار دیدن اشیاء دور و نزدیک

ناتوانی در خواندن نوشته های کوچک

تنگ کردن مداوم چشمها به منظور تلاش برای بهتر دیدن

چشم پزشک و اپتومتریست شما به وسیله انجام آزمایش های مختلفی مانند آزمایش ساده دید، آزمایش دیفرکشن نور، بررسی قرنیه، نقشه برداری الکترونیکی از سطح چشم می تواند آستیگماتیسم را تشخیص دهد.