آرکتیش
  

vision لنز آرکتیش    vision        

           هدف از تاسیس لنز آرکتیش

           در کشورهای غیر از ایران محصولات چشمی مانند لنز با قیمتی بسیار ارزانتر

           به مصرف کننده نهایی عرضه می شود.

           در کشورهای اروپایی به دلیل نظارت سخت سازمان  FDA   تنها محصولاتی

           اجازه تولید و یا واردات دارند که دارای استانداردهای لازم بوده و ضمنا  

           سازگاری کافی را با شرایط اقلیمی آن سرزمین را داشته باشند.

           هدف از تاسیس لنز آرکتیش ارائه خدمات و شرایطی مشابه سایر کشورها در

           این زمینه می باشد.

           امید آنکه بتوانیم محصولات چشمی را با قیمت واقعی آن و برترین کیفیت در اختیار

           شما قرار دهیم.